top of page

תכולת משימה

כל משימה באתר מכילה "קובץ הסבר למורה" בו נפרט בהרחבה פרטים העוסקים ב"מאחורי הקלעים" של המשימה, כולל פתרונות, ו"קובץ משימה ללומד" - מסמך המכיל את המשימה ללומד. שני המסמכים ניתנים להורדה בפורמט PDF.  

 

קובץ הסבר למורה

תבנית "קובץ הסבר למורה" זהה בכל המשימות:

  • מידע כללי על המשימה, כגון: מטרות המשימה, נושאים מתמטיים ותחומי דעת נוספים בהם עוסקת המשימה, המיומנויות הנדרשות ועוד. 

  • פירוט המשימה כפי שמקבל אותה התלמיד

  • בקובץ למורה יופיעו פרטים נוספים אשר אינם מופיעים בקובץ לתלמיד.
    פרטים אלו  יסומנו בצבע פונט שונה:

  1.  דרכי הפתרון לבעיות שהוצגו

  2.  שאלות לדיון / נקודות למחשבה 

  3.  המלצה של זמן ביצוע משוער בתתי-המשימות
     

לדוגמה, "קובץ הסבר למורה - ״שם משימה_למורה"  


 

קובץ משימה ללומד  

הקובץ יכיל בחלקו העליון מידע ללומד: מטרות המשימה, נושאים מתמטיים ותחומי דעת נוספים בהם עוסקת המשימה והמיומנויות הנדרשות. מידע זה לקוח מ"קובץ הסבר למורה". 

בהמשך, עיקרו של המסמך הוא פירוט המשימה הנדרשת מהלומד. 


שימו לב, הדפסה לא תכיל את כל הקישורים הנדרשים לעבודה עם המשימה, כגון: קישורים ליישומונים אינטראקטיביים, סרטונים, תמונות, כתבות וכד'.

 

קובץ הסבר לתלמיד - ״שם משימה_לתלמיד"  

bottom of page